Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Θερμών Ικαρίας

Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτέλεσε το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού των Θερμών Ικαρίας και ειδικότερα στην οργάνωση ενός νέου κυκλοφοριακού δικτύου καθώς και στην εκ νέου διαμόρφωση ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων. Επιπλέον, προτάθηκαν παρεμβάσεις επί του παραλιακού μετώπου ενώ στα πλαίσια του έργου προβλέφθηκε η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε σημεία της προβλεπόμενης παρέμβασης.

Πληροφορίες

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Άγιου Κήρυκου της Δημοτικής Ενότητας Άγιου Κήρυκου, του Δήμου Ικαρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον οικισμό των Θερμών Ικαρίας. Η περιοχή περιλαμβάνει όλη την έκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού των Θερμών Ικαρίας εμβαδού περίπου εξήντα (60) στρεμμάτων και ειδικότερα τον κεντρικό δρόμο συνολικού μήκους 300 μ. που καταλήγει στην παραλία και των δρόμων και πεζόδρομων που συμβάλλουν σε αυτόν καθώς και το παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 300μ.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στα ακόλουθα:

 • Απογραφή, ανάλυση και αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης του οικισμού
 • Οργάνωση νέου κυκλοφοριακού συστήματος
 • Δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας με καθαίρεση υφιστάμενων πεζοδρομίων και τσιμεντόδρομου και διαμόρφωση μια ενιαίας πλακοστρωμένης επιφάνειας
 • Επιχωματώσεις
 • Σημειακές επεμβάσεις σε σημεία ενδιαφέροντος του οικισμού (πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, παραλιακό μέτωπο)
 • Σχεδιασμός πεζοδρομήσεων, χώρων κίνησης και στάσης
 • Επιλογή υλικών επίστρωσης και λοιπών κατασκευών
 • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμου και οδοφωτισμού (δενρδροδόχοι, καθιστικά, φωτιστικά σώματα, κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια)
 • Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

Για την επίτευξη των στόχων πραγματοποιήθηκε Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρομηχανολογική, Κυκλοφοριακή, Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μελέτη.

Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια των μελετών προτάθηκε:

 • Μετατροπή τμήματος της κύριας οδού πρόσβασης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα επιτρέπεται η διέλευση αποκλειστικά οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και φορτοεκφόρτωσης
 • Καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και τσιμεντόδρομου και διαμόρφωση μιας ενιαίας πλακοστρωμένης επιφάνειας
 • Υλοποίηση υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ
 • Αποξήλωση υφιστάμενων υλικών και κρασπέδων, και αντικατάσταση τους
 • Αναδιαμόρφωση καθιστικών χώρων και παρτεριών (με τοποθέτηση καθιστικών, πασαλικιών, παρτεριών κτλ.)

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.