Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου: “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου”

Η παρούσα μελέτη περιλάμβανε τις Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου έκτασης περίπου 12.600 τ.μ., στο διοικητικό και οικονομικό κέντρο του Αμυνταίου. Στόχος της μελέτης ήταν η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. Η μελέτη είχε ιδιαίτερη σημαντικότητα καθώς η περιοχή παρουσιάζει υποβάθμιση, όσον αφορά την προσβασιμότητα, διότι δεν υπάρχουν επαρκείς οδεύσεις τυφλών, ράμπες και διαβάσεις για ΑΜΕΑ σε όλους τους δρόμους της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, δεν υπάρχει ενιαία αισθητική και χειρισμοί όσον αφορά τον αστικό εξοπλισμό και τα δάπεδα της περιοχής.

Πληροφορίες

Βασικός σκοπός της μελέτης ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς και η τόνωση της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία ικανής υποδομής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που εστιάζονται στην παροχή της βέλτιστης αγοραστικής εμπειρίας. Συμπληρωματικές δράσεις προώθησης – προβολής περιλήφθηκαν στη μελέτη, που συνέβαλλαν περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων.

Στόχοι επομένως της μελέτης ήταν:

 • η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου και κατ’ επέκταση της ίδιας της πόλης.
 • η ενίσχυση της βιωσιμότητας της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών που θα ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • η ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών πόρων και των εμπορικών δρόμων, που θα αυξήσει τη ροή επισκεπτών στο Δήμο αποτελώντας έναν ακόμη πόλο έλξης
 • η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση με στόχο τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος που να προτρέπει τον καταναλωτή να ψωνίσει από την τοπική αγορά.
 • η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
 • η βιοκλιματική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου και ο αειφορικός χαρακτήρας των επεμβάσεων.
 • η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση με την ευρύτερη περιοχή.

Για την αναβάθμιση της περιοχής μελέτης προτάθηκαν επεμβάσεις που διασφαλίζουν την μορφολογική ενοποίηση των εμπορικών δρόμων με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων με ομοιόμορφα και αρμονικά συνδυασμένα υλικά και την αντικατάσταση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με στόχο την δημιουργία ταυτότητας που θα βοηθήσει την ροή επισκεπτών και κατ’ επέκταση την οικονομία της πόλης. Ταυτόχρονα, οι προτεινόμενες επεμβάσεις εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την προσπελασιμότητα στην περιοχή μελέτης.

Οι επεμβάσεις που προτάθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 • Διαπλάτυνση κατά τόπους των πεζοδρομίων.
 • Δημιουργία οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης.
 • Σαφής διαχωρισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων.
 • Σχεδιασμός της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κατά μήκος και κατά πλάτος των δρόμων με οδηγούς τυφλών, ράμπες και διαβάσεις.
 • Χωροθέτηση και επιλογή σύγχρονου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πρασίνου).
 • Σχεδιασμός κι επιλογή θέσης κατακόρυφων στοιχείων για την ηλεκτρονική πληροφόρηση των χρηστών, σχετικά με τη σήμανση, την εμπορική κίνηση, τις θέσεις στάθμευσης και τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα στοιχεία της κάθε περιοχής.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.