Μελέτες παρεμβάσεων αναβάθμισης δημοσίου χώρου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Θέρμης»

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν, στο πλαίσιο της Τοπογραφικής Μελέτης, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”». Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής, με σκοπό τη δημιουργία υποβάθρου, κατάλληλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών έργων σε αυτήν. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην Κοινότητα Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων του Οικοδομικού Τετραγώνου 514 στην οδό Μανδρίτσα, εντός της Δημοτικής κοινότητας της Θέρμης. Η πρόσβαση στην περιοχή μελέτης πραγματοποιείται μέσω του Α/Δ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης εκτείνεται νοτιοανατολικά της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και ανατολικά της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδος.

Πληροφορίες

Το σύνολο των τοπογραφικών εργασιών πραγματοποιήθηκε τον μήνα Νοέμβριο 2021 και εκπονήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από το ΠΔ 696/1974. Το σύστημα αναφοράς της αποτύπωσης είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ ‘87) και η γεωδαιτική απεικόνιση (προβολικό σύστημα), που έγινε η απόδοση των μετρήσεων, είναι η Εγκάρσια Μερκατορική απεικόνιση μίας ζώνης ή ΤΜ87.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, ιδρύθηκε Τριγωνομετρικό Δίκτυο στην περιοχή και πραγματοποιήθηκε λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού και τεχνητού ανάγλυφου, σε κλίμακα 1:500.

Αναλυτικά, στις τοπογραφικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

  1. Αυτοψίες στην περιοχή μελέτης,
  2. Εγκατάσταση και ίδρυση Τριγωνομετρικού Δικτύου,
  3. Εγκατάσταση Πολυγωνομετρικού Δικτύου,
  4. Λεπτομερής Τοπογραφική Αποτύπωση για ακρίβεια κλίμακας 1:500 ,
  5. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους,
  6. Απόδοση της περιοχής μελέτης σε πινακίδες 1:500.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.