Μελέτη υγρομόνωσης και ηλεκτροφωτισμού στεγάστρων Σ.Ε.Ε. Ορμενίου

Η υπό μελέτη κατασκευή, τα στέγαστρα εισόδου και εξόδου του Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου, βρίσκεται στην Εθνική Οδό Καστανιών-Ορμενίου. Η συνολική επιφάνεια της κατασκευής είναι 3.567,00 τ.μ. και ο φορέας αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πληροφορίες

Σχετικά με τη διαδικασία

Η κατασκευή χωρίζεται σε δύο σημεία με στεγανούς αρμούς διαστολής, οι οποίοι δρουν και ως αντισεισμικοί, δημιουργώντας τρία χωρικά πλαίσια, δυο όμοια εξωτερικά και ένα ενδιάμεσο διαφορετικής διάταξης. Τα εξωτερικά πλαίσια αποτελούνται από υποστυλώματα στα οποία εδράζονται οι αμφιπροέχουσες ανεστραμμένες πλακοδοκοί με ένα άνοιγμα καθ’ ύψος. Το ενδιάμεσο πλαίσιο αποτελείται από δοκούς και πλακοδοκούς που εδράζονται σε υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος με τρία ανοίγματα καθ’ ύψος. Για την απορροή των ομβρίων από το δώμα υπάρχουν υδροροές στις οποίες καταλήγει ο όγκος των υδάτων με την διαμόρφωση των ρύσεων που έγινε με τσιμεντοκονίαμα.

Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στο χώρο εκτός και εντός του κτιρίου σε όλες τις στάθμες για την αποτύπωση. Η συλλογή δεδομένων, φωτογραφιών και η αποτύπωση με laser scanner συνέβαλλε στον εντοπισμό των φθορών και βλαβών των δομικών στοιχείων του κτιρίου και των τμημάτων του δώματος που χρήζουν άμεση αποκατάσταση.

Η Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη διάφορες μελέτες και στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται εν συνεχεία:

  • Διάφορα στοιχεία (επί τόπου αναγνώριση προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης, υφιστάμενων τεχνικών έργων αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, κ.λπ.).
  • Ορθοφωτοχάρτες και Δορυφορικές εικόνες (Google Earth).
  • Στοιχεία που συλλέχθηκαν από επί τόπου επισκόπηση και αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση, ενώ παράλληλα για την απόκτηση εμπεριστατωμένης άποψης της περιοχής μελέτης, ο μελετητής πραγματοποίησε πολλαπλές αυτοψίες κατά τη διάρκεια των οποίων λήφθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό της ευρύτερης περιοχής.
  • Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.