Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Έδεσσας

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Έδεσσας. Η αναγκαιότητά του προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων, άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης.

Πληροφορίες

Πρωταρχικοί στόχοι για την ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμής Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στον Δήμο Έδεσσας αποτέλεσαν:

 • Ίση αντιμετώπιση κατά το δυνατόν όλων των ομάδων πολιτών και μετακινουμένων
 • Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του αισθήματος ασφάλειας.
 • Παροχή και βελτιστοποίηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.
 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των μετακινήσεων των πολιτών, μέσω της βελτίωσης της μεταφορικής υποδομής, της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και της ενίσχυσης των μέσων ήπιας κυκλοφορίας.
 • Βελτίωση της συνδεσιμότητας του Δήμου με τις όμορες περιοχές με όλους τους τρόπους μετακίνησης
 • Εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας εμπορικών χρήσεων για ανάπτυξη της οικονομίας
 • Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον
 • Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου διαμονής και εργασίας.
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, με αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής αγοράς.
 • Ενσωμάτωση ειδικών παρεμβάσεων και εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Έδεσσας εξελίχθηκε σε 4 επιμέρους Στάδια τα οποία ήταν τα εξής:

 • ΣΤΑΔΙΟ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΣΤΑΔΙΟ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
 • ΣΤΑΔΙΟ 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΣΤΑΔΙΟ 4: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις βέλτιστου σεναρίου κατηγοριοποιήθηκαν ανά χρονικό ορίζοντα σε Παρεμβάσεις Χρονικού ορίζοντα 5ετίας και Παρεμβάσεις Χρονικού Ορίζοντα 10ετίας.

Τέλος οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που προτάθηκαν αφορούν:

 • Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλο το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης.
 • Διαμορφώσεις σχολικών δακτυλίων
 • Ενίσχυση οδικής ασφάλειας σε ευαίσθητα σημεία της περιοχής μελέτης
 • Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
 • Ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης μετακινούμενων

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.