Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Βορατώ»

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης αφορά την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου Κεφαλονιάς στη θέση «ΒΟΡΑΤΩ» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής. Σκοπός της Τεχνικής Μελέτης ήταν η Προδιαγραφή των Απαιτούμενων έργων Αποκατάστασης του εν λόγω χώρου σύμφωνα και με την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π. 109974/3106/22-10-2004) με θέμα «Πρότυπες Προδιαγραφές Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων», ώστε να εκδοθεί η Άδεια Αποκατάστασης του χώρου και κατόπιν να εκπονηθεί η Οριστική Μελέτη των έργων αποκατάστασης. Ο εν λόγω Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων δεν είχε Άδεια Αποκατάστασης. Για το ΧΑΔΑ δεν έχει εκπονηθεί κατά το παρελθόν αντίστοιχη μελέτη. Για τον εν λόγω χώρο καταγράφηκαν και μελετήθηκαν τα ακριβή χαρακτηριστικά του και με την παρούσα Τεχνική Μελέτη έγινε αίτηση της έκδοση της Άδειας Αποκατάστασής του.

Πληροφορίες

Οι εργασίες εκπόνησης της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης άρχισαν με την επίσκεψη στο ΧΑΔΑ στη θέση «ΒΟΡΑΤΩ» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής. Κατά την επίσκεψη έγινε καταγραφή των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει. Έπειτα από την καταγραφή των στοιχείων και βάση των τεχνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που παρουσίασε ο χώρος εξάχθηκαν οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές αποκατάστασής του. Επίσης, έγινε αναφορά και δόθηκαν λύσεις για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων του Δήμου μετά από την αποκατάσταση του. Τέλος, δόθηκαν προτάσεις για τους φορείς χρηματοδότησης της αποκατάστασης του εν λόγω ΧΑΔΑ.

Η λειτουργία των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και κινδύνους στη δημόσια υγεία και η αποκατάστασή τους πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά μέχρι και την πλήρη λειτουργία των έργων διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ κλπ) που προβλέπονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Οι κίνδυνοι οι οποίοι προκαλούνται από τη λειτουργία των ΧΑΔΑ μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω:

 • Ρύπανση των επιφανειακών (θάλασσες, χείμαρροι) και υπόγειων (πηγές άρδευσης και ύδρευσης) υδάτων
 • Αέρια ρύπανση από την αποικοδόμηση του οργανικού κλάσματος και την παραγωγή δυσάρεστων οσμών
 • Απελευθέρωση τοξικών χημικών ενώσεων στον αέρα που προέρχονται από την αυτανάφλεξή ή την εκούσια καύση των αποβλήτων
 • Αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου
 • Έναρξη πυρκαγιών με κίνδυνο της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος
 • Διασπορά απορριμμάτων στις γειτονικές περιοχές

Τα μέτρα αποκατάστασης μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:

 • συλλογή διασκορπισμένων ελαφρών «μικροαπορριμμάτων» και μεταφορά τους σε ΧΥΤΑ. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο.
 • διευθέτηση του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΑΔΑ, έτσι ώστε η κλίση της τελικής άνω επιφανείας του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ να είναι τουλάχιστον 5%.
 • επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση.
 • λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων
 • κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑΔΑ.
 • κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια του ΧΑΔΑ.
 • αντιπυρικά μέτρα.
 • οριοθέτηση / περίφραξη και φύλαξη.
 • περιοδική επιθεώρηση του ΧΑΔΑ, χωρίς να απαιτούνται έργα μετέπειτα φροντίδας.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.