Τομείς

Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των Δημόσιων και Ιδιωτικών Μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και συνεχή υποστήριξη, βασιζόμενη σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Χάρη στα πλέον σύγχρονα μέσα επίγειας και δορυφορικής αποτύπωσης, είναι σε θέση να προσφέρει άμεσες και αξιόπιστες υπηρεσίες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών της.

Ενδεικτικά, η εταιρεία ασχολείται με τομείς όπως οι εξής: • Επίγεια και δορυφορική τοπογραφία • Μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος • Συγκοινωνιακές μελέτες • Υδραυλικές μελέτες • Αρχιτεκτονικές Μελέτες • Στατικές Μελέτες • Πολεοδομικές Μελέτες • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων • Ακτομηχανικές μελέτες • Μελέτες προστασίας διάβρωσης ακτών • Μελέτες αποκαταστάσεων • Μελέτες Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου & διαχείρισης έργων.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς μας ακολουθούν αμέσως παρακάτω:

Toπογραφικές Μελέτες

Toπογραφικές Μελέτες

01

Το δυναμικό της εταιρείας είναι σε θέση να εκπονήσει τοπογραφικές εργασίες και εφαρμογές όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

– Ίδρυση τριγωνομετρικών και χωροσταθμικών δικτύων υψηλής ακρίβειας
– Ίδρυση δικτύων παρακολούθησης μικρομετακινήσεων
– Ίδρυση δικτύων παρακολούθησης συγκλίσεων στοών
– Τρισδιάστατη σάρωση και μοντελοποίση υπόγειων εργασιών
– Εφαρμογές τοπικών μετασχηματισμών συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς
– Παρακολούθηση διάνοιξης υπόγειων σηράγγων
– Επιμετρήσεις αποθέσεων
– Βυθομετρήσεις
– Επίγειες, υπόγειες και εναέριες τοπογραφικές αποτυπώσεις
– Κτηματογραφήσεις
– Απαλλοτριώσεις – πράξεις αναλογισμού / πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλεως
– Φωτογραμμετρία και τηλεσκοπικές εφαρμογές
– Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (g.I.S.)

Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Μελέτες Διαχείρισης
Περιβάλλοντος

02

Σε ό,τι αφορά τα Έργα Διαχείρισης Περιβάλλοντος η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει από το στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε νέου Τεχνικού Έργου ή δραστηριότητας έως την Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (κατασκευή ΧΥΤΑ, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ κλπ.). Συγκεκριμένα στον εν λόγω τομέα μπορούν να υλοποιηθούν τα ακόλουθα είδη μελετών:

– Διαχειριστικά σχέδια – μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού
– Μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων (ππε, μπε)
– Εκπόνηση διαδικασίας υπαγωγής έργου σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ππδ)
– Τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (χαδα) για την έκδοση άδειας αποκατάστασης
– Οριστικές μελέτες έργων αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (χαδα)
– Μελέτες χώρων υγειονομικής ταφής (χυτ)
– Μελέτες συλλογής, μεταφοράς & προσωρινής αποθήκευσης στερεών & υγρών αποβλήτων
– Μελέτες αποκατάστασης – ανάπλασης περιοχών

Υδραυλικές Μελέτες

03

Στον Τομέα των Υδραυλικών Έργων η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει Μελέτες που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία αστικών και αγροτικών περιοχών, διευθετήσεις ρεμάτων και ποταμών, κατασκευή φραγμάτων. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών υδρευτικών και αποχετευτικών δικτύων οικισμών. Συγκεκριμένα:

– Μελέτες διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών
– Μελέτες έργων αποχέτευσης-αποστράγγισης οδών
– Μελέτες κατασκευής φραγμάτων
– Μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
– Μελέτες δικτύων άρδευσης και ύδρευσης αστικών και αγροτικών κέντρων
– Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων αστικών και αγροτικών κέντρων
– Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων αστικών και αγροτικών κέντρων
– Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων

Κυκλοφοριακές Μελέτες

Κυκλοφοριακές Μελέτες

04

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση
κυκλοφοριακών μελετών για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης στις
πόλεις.
– Σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων
– Αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών
– Μελέτες οδικής ασφάλειας
– Μελέτες κυκλοφοριακών κόμβων
– Μελέτες στάθμευσης
– Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης οδών
– Μελέτες κυκλοφοριακής διαχείρισης και στάθμευσης πόλεων
– Μελέτες μεταφορών ευρύτερης περιοχής
– Μελέτες σηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων

Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες

05

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.  αναλαμβάνει μελέτες αποτίμησης στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και μελέτες νέων κτιριακών έργων και έργων υποδομής.

– Μελέτες κτιριακών έργων
– Μελέτες μεταλλικών κτιρίων
– Μελέτες δεξαμενών ύδατος
– Μελέτες φρεατίων, αντλιοστασίων κλπ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

06

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει μελέτες που σχετίζονται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής. Διαθέτει στελέχη με πιστοποιημένες γνώσεις σύνταξης τρισδιάστατων μοντέλων κτιριακής πληροφορίας (BIM models). Χάρη στην κατάρτιση, την εμπειρία και την συνεχή ενημέρωση των τεχνολογικών εξελίξεων είναι σε θέση να παρέχουν μία τρισδιάστατη ρεαλιστική απεικόνιση νέων ή υφιστάμενων κατασκευών. Με βάση τη χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρεία, στοχεύει στην δημιουργία έξυπνων ψηφιακών μοντέλων, που παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επίσης αναλαμβάνει μελέτες που αφορούν αναπλάσεις δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. Πιο συγκεκριμένα εκπονεί ολοκληρωμένες μελέτες που περιλαμβάνουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την πρόταση υλικών, τον σχεδιασμό του εξοπλισμού καθώς και την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και φωτορεαλιστικών μοντέλων.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

07

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει τις συνοδές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες των κτιριακών έργων καθώς και των έργων υποδομής που αναλαμβάνει. Συγκεκριμένα:

– Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων έργων υποδομής
– Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ
– Μελέτες για εγκαταστάσεις θέρμανσης
– Μελέτες για εγκαταστάσεις κλιματισμού-εξαερισμού
– Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
– Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων
– Μελέτες πυρασφάλειας-ενεργητικής πυροπροστασίας
– Μελέτες αντικεραυνικής προστασίας
– Μελέτες οδοφωτισμού

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

08

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Τεχνικού Συμβούλου έργων και προγραμμάτων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Αναλυτικά αναλαμβάνει:

– Μελέτες σκοπιμότητας και ανάπτυξης έργων
– Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων
– Υποστήριξη Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων σε θέματα προτάσεων χρηματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων
– Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε Φορείς (σύνταξη τευχών δημοπράτησης,αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις)
– Επίβλεψη και παρακολούθηση κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.