• Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, πρωτοποριακά προγράμματα λογισμικού και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στοιχεία που αποτελούν εγγύηση για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.


  Παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των Δημόσιων και Ιδιωτικών μελετών με εξειδίκευση στους τομείς των Τοπογραφικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών, Περιβαλλοντικών, Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης έργων και Τεχνικού Συμβούλου.

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Τοπογραφικών Εργασιών καθώς και τα πλέον σύγχρονα μέσα επίγειας και δορυφορικής αποτύπωσης, είναι σε θέση να προσφέρει άμεσες και αξιόπιστες υπηρεσίες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών της. Το τμήμα της εταιρείας ασχολείται με πλήθος μελετών όπως Τοπογραφικές, Πολεοδομικές, Ρυμοτομικές, Χωροταξικές, Ρυθμιστικές και Φωτογραμμετρικές Μελέτες καθώς και Μελέτες Απαλλοτριώσεων, Πράξεων Αναλογισμού και Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως, και τέλος σύνταξη εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για κάθε χρήση.

Τα προϊόντα των Τοπογραφικών Εφαρμογών, αποτελούν είτε αυτοτελή εργαλεία είτε υπόβαθρο για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών, όπως περιβαλλοντικές Μελέτες, Υδραυλικές Μελέτες ή Μελέτες Οδοποιίας.

Αναλυτικά, το δυναμικό της Εταιρείας είναι σε θέση να εκπονήσει μελέτες σχετικές με:

 • - Ίδρυση Τριγωνομετρικών και Χωροσταθμικών Δικτύων Υψηλής Ακρίβειας
 • - Ίδρυση Δικτύων Παρακολούθησης Μικρομετακινήσεων
 • - Εφαρμογές Τοπικών Μετασχηματισμών Συντεταγμένων μεταξύ Συστημάτων Αναφοράς
 • - Παρακολούθηση Διάνοιξης Υπόγειων Σηράγγων
 • - Επιμετρήσεις Αποθέσεων
 • - Βυθομετρήσεις
 • - Επίγειες και Υπόγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
 • - Κτηματογραφήσεις
 • - Απαλλοτριώσεις - Πράξεις Αναλογισμού / Πράξεις Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως
 • - Φωτογραμμετρία και Τηλεσκοπικές Εφαρμογές
 • - Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
 • - Σύνταξη Εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωτεμαχίων για σύνταξη συμβολαίων,έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις κτηματολογίου, ενστάσεις δασικών χαρτών, κ.α.

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στον Τομέα των Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει από το στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε νέου Τεχνικού Έργου ή δραστηριότητας έως την Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (κατασκευή ΧΥΤΑ, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ κλπ.). Συγκεκριμένα στον εν λόγω τομέα μπορούν να υλοποιηθούν τα ακόλουθα είδη μελετών:

 • - Διαχειριστικά σχέδια - Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού
 • - Μελέτες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τεχνικών Έργων και Δραστηριοτήτων (ΠΠΕ, ΜΠΕ)
 • - Εκπόνηση διαδικασίας υπαγωγής έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • - Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) για την έκδοση Άδειας Αποκατάστασης
 • - Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
 • - Μελέτες Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)
 • - Μελέτες Συλλογής, Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
 • - Μελέτες αποκατάστασης - ανάπλασης περιοχών

 

 • ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στον Τομέα των Υδραυλικών Έργων η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει Μελέτες που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία αστικών και αγροτικών περιοχών, διευθετήσεις ρεμάτων και ποταμών, κατασκευή φραγμάτων. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών υδρευτικών και αποχετευτικών δικτύων οικισμών. Συγκεκριμένα:

 • - Μελέτες διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών
 • - Μελέτες έργων αποχέτευσης-αποστράγγισης οδών
 • - Μελέτες κατασκευής φραγμάτων
 • - Μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
 • - Μελέτες δικτύων άρδευσης και ύδρευσης αστικών και αγροτικών κέντρων
 • - Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων αστικών και αγροτικών κέντρων
 • - Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων αστικών και αγροτικών κέντρων
 • - Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Στον Τομέα των Συγκοινωνιακών Έργων η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών βελτίωσης υφιστάμενων οδών καθώς και διάνοιξης νέων αστικών, αγροτικών και δασικών οδών. Μελέτες κόμβων σύνδεσης οδών, καθώς και κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες βελτίωσης οδοστρωμάτων και ασφαλτοστρώσεων οδών. Συγκεκριμένα στον εν λόγω τομέα μπορούν να υλοποιηθούν τα ακόλουθα είδη μελετών:

 • - Μελέτες οδοποιίας
 • - Μελέτες Δασικής και Αγροτικής Οδοποιίας
 • - Μελέτες κόμβων
 • - Κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων
 • - Μελέτες ασφαλτοστρώσεων
 • - Υψομετρικές μελέτες αστικής οδοποιίας
 • - Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης οδών

 

 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στον τομέα αυτό η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει:

 • - Μελέτες κτιριακών έργων
 • - Μελέτες μεταλλικών κτιρίων
 • - Μελέτες δεξαμενών ύδατος
 • - φρεατίων, αντλιοστασίων κλπ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει:

 • - Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων έργων υποδομής
 • - Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ
 • - Μελέτες για εγκαταστάσεις θέρμανσης
 • - Μελέτες για εγκαταστάσεις κλιματισμού-εξαερισμού
 • - Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
 • - Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων
 • - Μελέτες πυρασφάλειας-ενεργητικής πυροπροστασίας
 • - Μελέτες αντικεραυνικής προστασίας
 • - Μελέτες οδοφωτισμού

 

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Τεχνικού Συμβούλου έργων και προγραμμάτων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Αναλυτικά αναλαμβάνει:

 • - Μελέτες σκοπιμότητας και ανάπτυξης έργων
 • - Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων
 • - Υποστήριξη Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων σε θέματα προτάσεων χρηματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε Φορείς (σύνταξη τευχών δημοπράτησης,αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις)
 • - Επίβλεψη και παρακολούθηση κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

 

Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων | Μηχανική Μελετητική
Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων | Μηχανική Μελετητική
 • Διεύθυνση:
 • Θ. Σοφούλη 88 - Καλαμαριά
  55131 - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων | Μηχανική Μελετητική