Ανακατασκευή της λέσχης του κτιριακού συγκροτήματος Καλογερικά στον οικισμό της Αμμουλιανής

Το υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται εντός του πυρήνα του οικισμού της Αμμουλιανής, στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το κτίριο αποτελεί τμήμα ενός ιστορικού κτιριακού συμπλέγματος στο κέντρο της Αμμουλιανής, γνωστό και ως «Αγιορείτικα» ή «Καλογερικά», που οικοδομήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα (αποθήκευση προϊόντων, σταυλισμός ζώων, εποχιακή διαμονή εργατών γης και μοναχών). Η τοποθεσία του είναι στην κεντρική πλατεία του οικισμού και τα δε δύο κτίρια που το αποτελούν είναι γνωστά στους κατοίκους ως «ΛΕΣΧΗ» και «ΣΧΟΛΕΙΟ» από τις κύριες μεταγενέστερες χρήσεις που δέχτηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι κτίρια τέτοιου είδους είναι διαδεδομένα στο Άγιο Ορος ως παρακολουθήματα των Ι. Μονών με χρήση βορδοναριού (λέσχη) και εργατόσπιτου (σχολείο).Τέλος, το συγκρότημα αυτό παρουσιάζει τυπικά χαρακτηριστικά της αγροτικής αρχιτεκτονικής και βρίσκεται σε αντίθεση με την ευρύτερη περιοχή που χαρακτηρίζεται από νεόδμητα κτίσματα χωρίς ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία. Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της Λέσχης Αμμουλιανής, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στο χώρο εκτός και εντός του κτιρίου σε όλες τις στάθμες για την αποτύπωση. Η συλλογή δεδομένων και φωτογραφιών συνέβαλλε στον εντοπισμό των φθορών και βλαβών των δομικών στοιχείων του κτιρίου και των χώρων στο εσωτερικό του που χρήζουν άμεση επέμβαση.

Πληροφορίες

Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας της Λέσχης Αμμουλιανής αναπτύχθηκε το υπολογιστικό μοντέλο για την στατική του προσομοίωση στο λογισμικό FEDRA. Το πρόγραμμα FEDRA είναι ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό πακέτο, για επίλυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 EN 1996-1-1:2006 και το Εθνικό κείμενο εφαρμογής. Επίσης, διαθέτει πλήρη ανάλυση τοίχων με πεπερασμένα στοιχεία και διαστασιολόγηση στεγών, με δυνατότητα υπολογισμού των συνδέσμων και ξύλινων πατωμάτων με Ευρωκώδικα 5. Ακόμη, με το πρόγραμμα FEDRA υπάρχει η δυνατότητα διαστασιολόγησης για κτίρια από προκατασκευασμένους τοίχους σκυροδέματος σύμφωνα με το Εθνικό Κείμενο εφαρμογής «Σχεδιασμός έργων από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος», κτίρια από τοίχους σκυροδέματος σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2, κτίρια από ξύλινους τοίχους με οριζόντιους κορμούς δένδρων και από ξύλινα πάνελ σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5.

Λόγω της απόφασης χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέο, οποιαδήποτε επέμβαση, στατική ή μορφολογική, προτείνεται οφείλει να είναι σε αρμονία με τη δομή του κτιρίου, τυπολογικά, κατασκευαστικά αλλά και ως προς την επιλογή των υλικών. Η ενίσχυση της κατασκευής επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο των ινοπλεγμάτων ανόργανης μήτρας.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.