Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή έργου “Επείγοντα Αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού”

Στο βορειοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, νοτιοανατολικά της πόλεως του Αιγίου, διέρχεται ο ποταμός Σελινούντας. Η περιοχή μέλέτης περιελάμβανε τμήμα του ποταμού κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, καθώς και σημειακά τη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» όπου είχαν καταστραφεί οι υφιστάμενοι αναβαθμοί. Η μελέτη αφορούσε στην αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων αγροτικών εκτάσεων καθώς και στην προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος του ποταμού. Ειδικότερα με την μελέτη επιδιώχθηκε να εξασφαλιστεί επαρκής υδραυλική διατομή των μελετώμενων τμημάτων, να διασφαλιστεί η παρόχθια ζώνη από καταπατήσεις, καθώς και να ενισχυθεί η προστασία του ευρύτερου παραποτάμιου οικοσυστήματος. Τα έργα στόχο είχαν να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής και να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο, καθώς θα αποφεύγονται φαινόμενα έντονου πλημμυρικού χαρακτήρα και ισχυρές ροές επί των οδών και των ιδιοκτησιών. Επιπροσθέτως, η οριοθέτηση απαιτούνταν για μελλοντική ένταξη των παραποτάμιων περιοχών εντός σχεδίου πόλης, για έκδοση οικοδομικών αδειών σε παρόχθιες ιδιοκτησίες καθώς και για μεταβιβάσεις παραποτάμιων γηπέδων και λοιπών ακινήτων.  

Πληροφορίες

Λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη Τοπογραφίας και τις επιτόπου αυτοψίες στις περιοχές μελέτης, αλλά και την υδρολογική διερεύνηση η οποία διεξήχθε, προέκυψε:

  • Υδραυλικός έλεγχος επάρκειας της υφιστάμενης ενεργούς και ευρείας κοίτης του ποταμού συνολικού μήκους περί τα 136,00μ. όσον αφορά τη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» και περί τα 300,00μ. όσον αφορά την περιοχή κατάντη της Σιδηροδρομικής Γραμμής, για πλημμυρικές παροχές μεγάλων περιόδων επαναφοράς (Τ=50 και Τ=100 ετών).
  • Διευθέτηση τμήματος του ποταμού στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» μήκους 76,00μ..

Για τον σχεδιασμό των έργων έγινε αρχικά εκτίμηση της παροχής της λεκάνης απορροής του ποταμού. Έπειτα από τους υδραυλικούς υπολογισμούς, εξήχθη το συμπέρασμα ότι η διατομή του υφιστάμενου ποταμού δεν επαρκούσε για να παραλάβει την εν λόγω παροχή και λόγω έντονων κλίσεων στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» παρατηρούνται μεγάλες ταχύτητες. Κατά συνέπεια, απαιτούνταν έργα παρέμβασης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα έντονου πλημμυρικού χαρακτήρα. Η οριοθέτηση αποσκοπούσε στον προσδιορισμό της εδαφικής ζώνης που απαιτούνταν ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν:

  • Η αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων ιδιοκτησιών.
  • Η φυσική μορφή και το οικοσύστημα των υδατορεμάτων και η ανάδειξη των αυτόνομων φυσικών σχηματισμών.
  • Η σύνδεση της ζώνης των υδατορεμάτων με τις πολεοδομικές λειτουργίες των περιοχών από όπου διέρχονται και η εύρυθμη λειτουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Τα έργα τα οποία προτάθηκαν αφορούσαν στη δημιουργία αναβαθμού και στην επένδυση των πρανών του ποταμού με συρματοκιβώτια. Συγκεκριμένασε τμήμα περί τα 50 μ. προτάθηκε η διατήρηση της τραπεζοειδούς διατομής του ποταμού και διευθέτηση με ανεπένδυτη κοίτη, ώστε να προσαρμοστεί στα προτεινόμενα έργα διευθέτησης. Η διαμόρφωση του πυθμένα θα προτάθηκε με σκυρόδεμα C20/25 πάχους 0,30μ. για μήκος περί τα 26,00μ. και πλάτος από τα 91,00μ έως τα 105,00μ.. Πριν από την τοποθέτηση του σκυροδέματος προτάθηκε επίστρωση με χαλίκι πάχους 0,10μ.. Εκατέρωθεν επιλέχθηκε επένδυση των πρανών με συρματοκιβώτια διαστάσεων 2,00 × 1,00 × 1,00 μ. (μήκος × πλάτος × ύψος) που έφταναν έως το ύψος της υφιστάμενης όχθης (αριστερής και δεξιάς όχθης).

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.