Ανάπλαση Λεωφόρου Στρατού Δ.Κ. Ιερισσού

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση και ανάδειξη της Λεωφόρου Στρατού της δημοτικής κοινότητας Ιερισσού, της δημοτικής ενότητας Σταγείρων- Ακάνθου. Για την αναβάθμιση της περιοχής μελέτης προτείνονται επεμβάσεις που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στην περιοχή μελέτης. Οι προτεινόμενες, στην παρούσα μελέτη, επεμβάσεις αφορούν την διαμόρφωση της Λεωφόρου Στρατού μήκους 450 μέτρων που ενώνει το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Αριστοτέλη με την παραλιακή ζώνη. Η Λεωφόρος Στρατού μετατρέπεται από οδό διπλής κατεύθυνσης σε μονόδρομο ενώ κοντά στο κομμάτι του δρόμου που εντοπίστηκαν χρήσεις εμπορίου προτείνεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης.

Πληροφορίες

Οι απαιτούμενες εργασίες για την πραγματοποίηση του προτεινόμενου, στην παρούσα μελέτη, έργου χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες, στις εργασίες καθαίρεσης – αποξήλωσης και στις εργασίες διαμόρφωσης.

Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και περιλαμβανουν:

 1. Καθαίρεση των υφιστάμενων κράσπεδων.
 2. Καθαίρεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης.
 3. Καθαίρεση του υφιστάμενου σκυροδέματος κάτωθεν της πλακόστρωσης και κάθε είδους οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος.
 4. Καθαίρεση μικροκατασκευών από σκυρόδεμα
 5. Αποξήλωση υφιστάμενων ιστών σήμανσης
 6. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)
 7. Αποξήλωση ασφαλτικών στρώσεων και στρώσεων οδοστρωσίας.

Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ και περιλαμβάνουν:

 1. Διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου
 2. Διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος
 3. Διάστρωση σκυροδέματος στις θέσεις όπου απαιτείται
 4. Διάστρωση τσιμεντοκονίας
 5. Κατασκευή κρασπέδων
 6. Επίστρωση χυτού βοτσαλωτού υλικού
 7. Κατασκευή ρείθρων σκυροδέματος
 8. Τοποθέτηση κυβόλιθων από γρανίτη
 9. Τοποθέτηση ειδικών πλακών, οδηγού τυφλών
 10. Κατασκευή ειδικών ραμπών για την κίνηση των ΑμεΑ
 11. Ασφαλτόστρωση της Λεωφόρου Στρατού
 12. Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών.
 13. Κατασκευή παρτεριών και οριοθέτησή τους με προκατασκευασμένο κράσπεδο από σκυρόδεμα
 14. Φύτευση δέντρων.
 15. Τοποθέτηση καθιστικών.
 16. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού.

 

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.