Αποκατάσταση – επανάχρηση κτιρίου «Αρχοντικού Μπέη»

Για τη μελέτη συλλέχθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, μέσω της επίσκεψης στο κτίριο και της επί τόπου αναγνώρισης των προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης. Για την απόκτηση εμπεριστατωμένης άποψης της περιοχής μελέτης, ο μελετητής, πραγματοποίησε πολλαπλές αυτοψίες κατά τη διάρκεια των οποίων λήφθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό του κτιρίου, των αξιόλογων στοιχείων του, της παθολογίας του, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Τέλος έγινε πλήρης αποτύπωση του κτιρίου με αναλογικά και ψηφιακά μέσα, και δημιουργία μοντέλου με τη χρήση laser scanner. Πρωταρχικός στόχος κατά τον σχεδιασμό της πρότασης υπήρξε η αποκατάσταση του κτιρίου στην όσο το δυνατόν αρχική του μορφή, και η ένταξη της νέας χρήσης με σεβασμό στο υπάρχον κτίριο και στον γύρω χώρο, συνδυάζοντας σύγχρονες αρχές σχεδιασμού και αξιοποιώντας νέα υλικά και τεχνολογίες συντήρησης και αποκατάστασης. Το κέλυφος του κτιρίου παραμένει ανεπηρέαστο από τις εσωτερικές διαμορφώσεις που απαιτούνται για την ένταξη της νέας χρήσης.

Πληροφορίες

Σχετικά με την διαδικασία

Οι νέες επεμβάσεις που προτείνονται στη συγκεκριμένη μελέτη και που αναφέρονται αφενός στην ανακατασκευή κατεστραμμένων στοιχείων του κτιρίου και αφετέρου στη δημιουργία νέων στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της νέας χρήσης. Η περιγραφή συνοδεύεται από κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την πληρέστερη κατανόηση των προτεινόμενων κατασκευών.

Η ενίσχυση του στατικού φορέα του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και η στατική λύση για την ένταξη της νέας χρήσης, εκπονήθηκε από πολιτικό μηχανικό, και αναφέρεται στην αντίστοιχη στατική μελέτη της αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου.

Επιπλέον, εκπονήθηκε και η αντίστοιχη μελέτη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων η οποία εν συντομία περιλαμβάνει τα εξής:

  • Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  • Εγκαταστάσεις ύδρευσης- αποχέτευσης
  • Πυροπροστασία
  • Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού
  • Δίκτυο ισχυρών- ασθενών ρευμάτων

Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η διατήρηση, αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου και την ταυτόχρονη ένταξη της νέας χρήσης του Μουσείου Μελιού. Πρόθεση είναι η κάλυψη των απαιτήσεων του Δήμου για την αξιοποίηση του ακινήτου. Το υφιστάμενο κτίριο διατηρείται. Η νέα χρήση δεν επιβαρύνει τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό.

Ως προς τις επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του υφιστάμενου οργανισμού και το σχεδιασμό νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων:

Προτείνεται η δημιουργία εσωτερικού αίθριου με την διάνοιξη της οροφής ισογείου (στο χώρο της παλιάς τραπεζοειδούς σάλας) ούτως ώστε, χωρίς να αλλάξει καθόλου ο υφιστάμενος στατικός φορέας, να ενοποιηθούν οι χώροι ισογείου και ορόφου και να λειτουργήσουν ενιαία ως μουσείο.

Η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη προσβασιμότητας συντάχθηκε με οδηγό τις βασικές αρχές για την δυνατότητα κίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα, και τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ ‘Σχεδιάζοντας για όλους’: Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ όπως ορίζει το άρθρο 26 του Νόμου 4067/2012 συμπεριλαμβάνοντας το άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες» ,το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καθώς και την εγκύκλιο 42382/16.07.2013.

[bafg id="1097"]

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.