Εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Η μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης 24 δημοτικών κτιρίων εκπαίδευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των κτιρίων είναι πολλαπλός και σχετίζεται τόσο με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας όσο και με το μικρό ποσοστό υλικών καταστροφών. Κύριος στόχος εφαρμογής της μελέτης ήταν η πρόληψη μιας πυρκαγιάς, ο περιορισμός της εξάπλωσης της και σε άλλους χώρους, καθώς και η άμεση κατάσβεση της προτού τεθούν σε κίνδυνο αφενός οι χρήστες της κτιριακής εγκατάστασης και αφετέρου η δομική ακεραιότητα του κτιρίου.

Πληροφορίες

Η μελέτη αποτελείται από μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας που αφορά το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί με την κατασκευή του κτιρίου και από μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας που αφορά τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπιση της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Συγκεκριμένα, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφαλείας σε κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου Λουτρακίου – Πεαραχώρας – Αγίων Θεοδώρων, σε εφαρμογή των αντίστοιχων εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας και εγκεκριμένων τεχνικών περιγραφών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα κτίρια – χώρους αυτούς καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η συντήρηση υφισταμένων εγκαταστάσεων πυρασφαλείας.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

Α) Προμήθεια, εγκατάσταση στις προβλεπόμενες θέσεις συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και δοκιμές καλής λειτουργίας:

  • αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης με πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς, ανιχνευτές οπτικούς, φωτεινούς επαναλήπτες, σειρήνες συναγερμού, φαροσειρήνες,
  • χειροκίνητων ηλεκτρικών συστημάτων συναγερμού με αγγελτήρες πυρκαγιάς,
  • αυτομάτων και χειροκίνητων συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής,
  • απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου,
  • φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής,
  • φορητών πυροσβεστήρων, τροχήλατων πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως, CO2 και WET CHEMICAL.

Β) Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση υφισταμένων συστημάτων πυρασφαλείας

Γ) Οικοδομικές εργασίες

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.