Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειου

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων – Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ 2367/Β/12-7-2017) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συντάχθηκαν υποστηρικτικά του κανονισμού όπως αυτές ισχύουν επικαιροποιημένες. Το υπό μελέτη κτίριο είναι ισόγειο υφιστάμενο ψυχιατρικό τμήμα βραδείας νοσηλείας με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 1.278,96 μ² και ωφέλιμης επιφάνειας 929,58 μ².

Πληροφορίες

Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου και συγκεκριμένα αναβάθμισης του από την κατηγορία Η, στην κατηγορία Α ή μεγαλύτερη, μέσω:

 • του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτιρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά,
 • της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα, αλλά και πλαισίου,
 • της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας,
 • της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά. και
 • της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στην μελέτη εστιάζουν στην μείωση των θερμικών απωλειών και της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από το φωτισμό. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στο κτίριο προβλέπεται να ξεπεράσουν το 25% της συνολικής επιφάνειας του κτιριακού κελύφους, το κτίριο πρόκειται να υποστεί ριζική ανακαίνιση, οπότε οι επιλογές των υλικών θα γίνουν ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Πίνακας 3.4 α, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017).

Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

 • Αντικατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου της κεντρικής θέρμανσης με νέα αντλία θερμότητας.
 • Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών.
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων φωτισμού με νέους λαμπτήρες τύπου LED.
 • Αντικατάσταση του boiler με νέο μικρότερου όγκου και τριπλής ενέργειας.
 • Αντικατάσταση των κλιματιστικών σωμάτων με νέα μεγαλύτερης ενεργειακής κλάσης.
 • Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων (χωρίς πιστοποίηση) με νέα ενεργειακά κουφώματα.
 • Εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου με θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα.
 • Μόνωση της στέγης του κτιρίου.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.