Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

Η μελέτη εστίασε στην ανάπλαση και ανάδειξη του ανοικτού κέντρου εμπορίου της Καλαμπάκας, του Δήμου Μετεώρων. Η περιοχή επέμβασης παρουσίαζε υποβάθμιση, όσον αφορά στην προσβασιμότητα, διότι ένα μέρος των πεζοδρομίων δεν διέθετε ράμπες διέλευσης ΑΜΕΑ και οδηγούς όδευσης τυφλών. Επιπλέον σε αρκετά σημεία της περιοχής επέμβασης δεν υπήρχαν οριοθετημένες υπαίθριες θέσεις parking με αποτέλεσμα η στάθμευση να πραγματοποιείται άναρχα. Η περιοχή ήταν σχετικά πυκνοδομημένη με λίγους ελεύθερους χώρους για την εξυπηρέτηση των περιοίκων. Ορισμένοι ελεύθεροι χώροι έχριζαν άμεσης ανάπλασης και διαμόρφωσης (Πλατεία Πλατάνου, δημοτικός χώρος στάθμευσης). Λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας της πόλης λόγω των Μετεώρων, ήταν επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης της περιοχής μέσω της διεύρυνσης των υποδομών ελευθέρων χώρων για την εξυπηρέτηση των περιοίκων και των επισκεπτών.

Πληροφορίες

Οι στόχοι της μελέτης αφορούν στην ικανοποίηση των νέων αναγκών του αγοραστικού κοινού, την ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας, την αναζωογόνηση της περιοχής, την υποστήριξη των τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών, την περαιτέρω ενεργοποίηση των τοπικών εταίρων σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ικανής υποδομής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που εστιάζονται στην παροχή της βέλτιστης αγοραστικής εμπειρίας, έτσι ώστε να υπάρξει τόνωση της τοπικής οικονομίας γενικότερα.

Για την αναβάθμιση της περιοχής μελέτης προτείνονται επεμβάσεις που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, την οικονομική δραστηριότητα της τοπικής οικονομίας και εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στην περιοχή μελέτης. Οι επεμβάσεις που προτείνονται βάση της μελέτης χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες,  στις εργασίες καθαίρεσης – αποξήλωσης και στις εργασίες διαμόρφωσης.

Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

Οι εν λόγω εργασίες αφορούν την καθαίρεση – αποξήλωση των υφιστάμενων κατασκευών. Αναλυτικά συμπεριλαμβάνουν:

 • Καθαίρεση των κράσπεδων, της πλακόστρωσης και του σκυροδέματος
 • Αποξήλωση υφιστάμενων ιστών σήμανσης, ασφαλτικών στρώσεων και στρώσεων οδοστρωσίας

Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι εργασίες διαμόρφωσης περιλαμβάνουν:

 • ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων
 • πλακόστρωση των πεζοδρομίων και του δρόμου
 • ανακατασκευή του κόμβου
 • Τοποθέτηση ειδικών πλακών, οδηγού τυφλών
 • Κατασκευή ειδικών ραμπών για την κίνηση των ΑμεΑ
 • Ασφαλτόστρωση
 • Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών.
 • Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης
 • Οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης των ταξί
 • Κατασκευή, οριοθέτησή και διαμόρφωση παρτεριών
 • Τοποθέτηση πατημάτων με την χρήση κορμών δέντρου
 • Φύτευση δέντρων.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση περγκολών.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση καθιστικών.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού.
 • Τοποθέτηση και οριοθέτηση καλαθιών απορριμμάτων.
 • Τοποθέτηση προστατευτικών κολωνακίων.
 • Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.