Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου

Η παρούσα μελέτη αφορά την Υδραυλική Μελέτη του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη έργων διευθέτησης υδατορεύματος με σκοπό την  ταμίευση ύδατος και κατ’ επέκτασιν την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων και συγκεκριμένα η εκπόνηση υδραυλικών υπολογισμών σε μία (1) επιλεγείσα θέση κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος και η σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης.

Πληροφορίες

Στόχος της μελέτης είναι η κατασκευή γεωφράγματος συγκράτησης των ομβρίων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και των διαφόρων φερτών υλών επί του υδατορεύματος ανάντη του οικισμού Προδρόμου Αλμωπίας, για τη δυνατότητα παροχής νερού για ποικίλους σκοπούς, καθώς και για την επίτευξη της  αντιπλημμυρικής προστασίας των οικισμών που βρίσκονται στα κατάντη του φράγματος και πλησίον αυτού.

Σκοπός της διαδικασίας προσθήκης και προσομοίωσης ενός φράγματος και του αντιστοίχου ταμιευτήρα στη λεκάνη απορροής του υδατορεύματος είναι να υπολογιστεί ο ωφέλιμος όγκος του δημιουργούμενου ταμιευτήρα, καθώς και η ενδεχόμενη μείωση, ή και καθυστέρηση εκδήλωσης των πλημμυρικών παροχών στα κατάντη του φράγματος.

Για το λόγο αυτόν διερευνήθηκαν διάφορες περιοχές στο σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορεύματος που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κατάλληλες θέσεις για τη χωροθέτηση ενός τέτοιου είδους έργου. Ως κατάλληλο τεχνικό έργο θεωρήθηκε η κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος ταμίευσης και η χρήση του σχηματιζόμενου στα ανάντη αυτού ταμιευτήρα, ως δεξαμενή αποθήκευσης των πλημμυρικών απορροών.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί μια υποψήφια πρόταση χωροθέτησης έχουν να κάνουν κυρίως με το φυσικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και με τη θέση της προτεινόμενης περιοχής στην υδρολογική ακολουθία διαμόρφωσης των απορροών. Το φυσικό ανάγλυφο σχετίζεται άμεσα με τις διαστάσεις του προς κατασκευή φράγματος και με τη χωρητικότητα του σχηματιζόμενου ταμιευτήρα, ενώ η θέση στην υδρολογική ακολουθία με τον όγκο των εισροών στον ταμιευτήρα του φράγματος. Πιο συγκεκριμένα, ενδεικνυόμενες θέσεις αποτελούν οι στενές έξοδοι κοιλάδων, οι οποίες εξασφαλίζουν μειωμένο μήκος φράγματος και ήπιο ανάγλυφο στην περιοριζόμενη από τα απότομα πρανή περιοχή όπου θα σχηματιστεί ο ταμιευτήρας και σε θέση που να αποστραγγίζεται το κατά το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής. Παράγοντες όπως η προσπελασιμότητα της περιοχής και η διαθεσιμότητα δομικών υλικών είναι επίσης σημαντικοί.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.