Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δ.Ε. Κασσάνδρας και Δ.Ε. Παλλήνης

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αναδεικνύονται ως μια νέα ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας, που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναπτύσσουν και να υλοποιούν στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης. Επιτρέπουν μια σαφή θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, του αριθμού ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων κ.ά.  

Πληροφορίες

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών και μετακινήσεων με αποτελεσματική αξιοποίηση του αστικού χώρου, των υφισταμένων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών καθώς:

 • εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στο δίκτυο μεταφορών για τους χρήστες, με μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα
 • προάγει την οδική ασφάλεια των χρηστών και ευάλωτων χρηστών των δικτύων στην περιοχή παρέμβασης, λαμβάνοντας μέτρα για τη βελτίωσή της
 • ενισχύει τα δημόσια μέσα μεταφοράς και μειώνει την κυκλοφορία αυτοκινήτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης
 • προωθεί τους ήπιους τρόπους μετακίνησης και ιδιαίτερα των μη μηχανοκίνητων, όπως πεζή, του ποδηλάτου και των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο)
 • συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των αερίων ρύπων στα αστικά κέντρα,
 • συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις, στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και στην αξιοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών
 • συμβάλλει δια των ανωτέρω στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών

Η περιοχή μελέτης είναι ο Δήμος Κασσάνδρας που απαρτίζεται από δύο Δημοτικές Ενότητες. Τη Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας και τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων, άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου Κασσάνδρας.

Όραμα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι η «Δημιουργία ενός έξυπνου και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, μέσω της εξασφάλισης της προσβασιμότητας για όλους, της προώθησης χρήσης ήπιων μέσων μεταφοράς και ΜΜΜ με σεβασμό στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη οργάνωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης».

Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις των χρηστών των δικτύων, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος και την κατ’ επέκταση αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας και βιωσιμότητας του αστικού χώρου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μετέπειτα, καθορίστηκαν ως εξής:

 • Δημιουργία πλήρους και ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων με ιδιαίτερη πρόνοια για εξυπηρέτηση ΑμεΑ
 • Βελτίωση επιπέδου κυκλοφορίας και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και αποσυμφόρηση του κέντρου των οικισμών
 • Ολικός σχεδιασμός της πολιτικής στάθμευσης – αντιμετώπιση παράνομης στάθμευσης
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες παρεμβάσεις, διαμορφώσεις και σημάνσεις
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων
 • Εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας εμπορικών χρήσεων για ανάπτυξη της οικονομίας
 • Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.