Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση Aποχετευτικού Δικτύου πόλης Καλλονής”

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου του Οικισμού Καλλονής του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Ν. Λέσβου. Κεντρικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο της Καλλονής το οποίο είναι καινούργιο χωριστικό σε ποσοστό 75% περίπου, κατασκευασμένο με διάφορες εργολαβίες ανάλογα με τα εκάστοτε διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης των έργων. Οι αγωγοί που υπολείπονται να κατασκευαστούν θα είναι νέοι χωριστικοί ακαθάρτων σε τμήματα του οικισμού που οι κάτοικοι σήμερα εξυπηρετούνται με βόθρους. Με την κατασκευή των υπολειπομένων δικτύων, το σύνολο της παροχής των αστικών αποβλήτων του οικισμού, μέσω του υφιστάμενου συστήματος μεταφοράς, θα οδηγηθεί στην Ε.Ε.Λ. Καλλονής.

Πληροφορίες

Η κατασκευή των υπολειπόμενων δικτύων θα εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία από τη ρύπανση του εδάφους, των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, καθώς και από την εμφάνιση οσμών εξαιτίας των σηπτικών συνθηκών των βοθρολυμάτων.

Τα έργα που προτάθηκε από τη μελέτη να εκτελεστούν είναι τα ακόλουθα:

  1. Δίκτυα αποχέτευσης ελεύθερης ροής, που απαρτίζονται από δύο (2) τύπους αγωγών
  2. Δίκτυo αποχέτευσης υπό πίεση, το οποίο αποτελείται από έναν (1) αγωγό που συνδέει το αντλιοστάσιο λυμάτων
  3. Φρεάτια επίσκεψης, που χωροθετούνται ενδιάμεσα των αγωγών αποχέτευσης
  4. Αντιστηρίξεις συγκεκριμένων προϋποθέσεων, για την προστασία των εργατών καθώς και για την έντεχνη κατασκευή όλων των έργων
  5. Ορύγματα, εντός των οποίων θα εγκιβωτιστούν οι αγωγοί
  6. Η/Μ εγκαταστάσεις αντλιοστασίου λυμάτων Α/Σ, που θα περιλαμβάνει ένα υπόγειο και ένα υπέργειο τμήμα.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.