Τοπογραφική αποτύπωση υπόγειων στοών της Ολυμπιάδας

Για την παρακολούθηση και υποστήριξη των εργασιών διάνοιξης των Υπόγειων Στοών, είναι απαραίτητη η ίδρυση και εγκατάσταση δικτύου ελέγχου στάσεων υψηλής ακρίβειας. Οι στάσεις αυτές πρόκειται να αποτελέσουν το Τριγωνομετρικό Πλαίσιο Ελέγχου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η ένταξη των νεοιδρυθέντων στάσεων τόσο στο Κρατικό Προβολικό Σύστημα (ΕΓΣΑ87/ΤΜ87), όσο και στο Τριγωνομετρικό Δίκτυο των Υπόγειων Στοών αλλά και του συνολικού εργοταξίου της Ολυμπιάδας. Οι θέσεις των στάσεων του δικτύου ελέγχου επιλέχθηκαν σε κατάλληλα σημεία με γνώμονα τόσο τη βέλτιστη επίλυση του δικτύου με όρους ακρίβειας, όσο και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ορατότητας με το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου καθώς και την προστασία των στάσεων από πιθανή καταστροφή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση των στάσεων είναι να διατηρούν μία απόσταση ασφαλείας από το μέτωπο, άνω των 100 μέτρων, για να προστατευτούν από τις επερχόμενες εκρήξεις. Η προσέγγιση των συνεργείων πλησίον του μετώπου, γίνεται διατηρώντας απόσταση ασφαλείας και πάντα αφότου πραγματοποιηθεί η πλήρης υποστήριξη του μετώπου της στοάς.

Πληροφορίες

Οι μετρήσεις σχετικά με την ίδρυση και επέκταση του Δικτύου Ελέγχου, πραγματοποιήθηκαν με σύγχρονους ρομποτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς υψηλής ακρίβειας γωνιομετρήσεων της τάξης του 1 δευτερολέπτου (1’’). Για την επίλυση των παραπάνω μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο λογισμικό, με αλγορίθμους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για την ίδρυση και την επέκταση του δικτύου ελέγχου επιλύθηκαν Τριγωνομετρικά Δίκτυα και Πολυγωνικές Οδεύσεις, ενώ για τη δημιουργία στάσεων που βρίσκονται σχετικά πλησιέστερα του ενεργού μετώπου εφαρμόστηκαν εξειδικευμένοι αλγόριθμοι Γωνιακής ή Πλευρικής Εμπροσθοτομίας και Οπισθοτομίας.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.