Τροποποίηση Αρδευτικού Δικτύου Λύκων – Μετατροπή Ερευνητικής Γεώτρησης σε Παραγωγική – Άδεια Χρήσης Νερού

Η υπό μελέτη περιοχή εντάσσεται στα διοικητικά όρια της περιοχής των Λύκων του Δήμου Έδεσσας. Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού σχετικά με την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των γεωργικών καλλιεργειών στην περιοχή της Λύκων Πέλλας. Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού προς απόληψη κατά τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου θα προέρχονται από γεώτρηση κοντά στην περιοχή Λύκοι, η οποία από ερευνητική θα μετατραπεί σε παραγωγική. Το εν λόγω έργο, πέρα από το γεγονός ότι θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, θα αποτελέσει επιπρόσθετα ένα έργο υποδομής και στήριξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα έργο υψίστης σημασίας για την περιοχή, δεδομένου ότι θα δώσει στην περιοχή ώθηση για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Η κατασκευή του δικτύου θα συμβάλει θετικά και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Με το υπό μελέτη έργο θα επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της υπό μελέτη περιοχής, θα γίνει πρόληψη, περιορισμός και αντιμετώπιση της ρύπανσης, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και κατ’ επέκταση στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και θα αποτελέσει κίνητρο για τον πληθυσμό στην ύπαιθρο και την ενασχόληση με τη γεωργία ως κύρια πηγή εισοδήματος.

Πληροφορίες

Ο σχεδιασμός του αγωγού μεταφοράς πραγματοποιήθηκε με γνώμονα να πληρούνται κάποιες βασικές αρχές σχεδιασμού, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία, την οικονομικότερη λύση ως προς την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου, την περιβαλλοντική συμβατότητα των έργων, την όσο το δυνατόν χαμηλότερη όχληση των κατοίκων κατά την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου, καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων.

Για την τροποποίηση του αρδευτικού δικτύου Λύκων προτάθηκε:

  • Κατασκευή αντλιοστασίου
  • Τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς αρδευτικού νερού, που εκκινούν από την υφιστάμενη γεώτρηση
  • Οικίσκος από οπλισμένο σκυρόδεμα, στον οποίο θα στεγάζεται το αντλιοστάσιο
  • Τοποθέτηση φρεατίων εκκένωσης και φρεατίων αερεξαγωγού

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 80 MB.