Υδραυλική μελέτη για την αντιπλυμμηρική διευθέτηση χειμάρρου Αγ. Παντελεήμονα

Η παρούσα αφορά στην Υδραυλική Μελέτη του έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη έργων ταμίευσης νερού για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων και συγκεκριμένα η εκπόνηση υδραυλικών υπολογισμών σε μία (1) επιλεγείσα θέση κατασκευής φράγματος και η σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης. Σκοπός της μελέτης είναι η κατασκευή φράγματος συγκράτησης των όμβριων και επιφανειακών υδάτων επί του ρέματος ανάντη του οικισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Άγιου Παντελεήμονα.

Πληροφορίες

Η εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Αυτά είναι τα εξής:

 • Διάφορα στοιχεία (επιτόπου αναγνώριση προβλημάτων κ.λπ.).
 • Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), κλίμακας 1:50.000, Φύλλα Χάρτη «Βασιλικά» και «Πολύγυρος».
 • Χάρτες κλίμακας 1:5.000 της περιοχής μελέτης από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
 • Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής.
 • Παράλληλα, για την απόκτηση εμπεριστατωμένης άποψης της περιοχής μελέτης, για την έρευνα στις Αρμόδιες Υπηρεσίες και για τη συλλογή μελετών – δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές αυτοψίες.
 • Για την πληρέστερη αντιμετώπιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της υπό μελέτη περιοχής και την εκπόνηση των απαιτούμενων υδρολογικών και υδραυλικών υπολογισμών έχουν ληφθεί υπόψη και τα ακόλουθα:
  1. «Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/ΕΚ – Κατάρτιση Όμβριων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας», Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2016
  2. «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10)», Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2014
  «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR 10)», Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2017

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, Max. file size: 16 MB.